Olemme mukana vaikuttamassa Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman ryhmässä luomassa tavoitteita ja nostamassa esiin kehittämistarpeita niin maakunnan kuin seutujen tasolle. Keskusteluissa on noussut hyvin esiin valtatie 2 ja 10 sekä aluetta halkova 54 sekä eteläisellä osalla ns. Kehä 5. Myös maantiet 290 sekä 292 nousivat keskusteluissa myös hyvin esiin. Jäseniltämme saamamme palautteen perusteella halusimme vielä erillisesti korostaa maantie 132 merkitystä alueen keskeisenä kuljetusreittinä sekä siihen liittyviä kehitystarpeita. Ohessa kannanottomme Elylle.

Yleisesti
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari toteaa, Kanta-Hämeen liikennestrategia esitys on erinomainen selvitys ja sen palvelutasoajattelu luo hyvän perustan tavoitteelliselle ja pitkäjänteiselle infran kehittämiselle, joka on tärkeää elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistämisen ja toiminnan suunnittelun sekä aluekehityksen kannalta.

Maakuntakaavassa esitetty tavoitetila
Maakuntakaavassa esitetty tavoitetila ja siihen pääsemiseksi esitetyt keskeiset aluerakenteen kehittämistoimenpiteet ovat erinomainen kooste. Maakuntakaavan ja Häme-ohjelma 2018+ painopisteet, jotka keskittyvät liikennejärjestelmän kehittämiseen ovat hyviä painotuksia. Yleiskuvauksessa nousee esille keskeisimmät saavutettavuuden haasteet. Seututeiden merkitystä alueellisena reittinä ihmisten liikkumiseen ja elinkeinoelämän tarpeisiin voisi kuvata vahvemmin.

Maantie 132
Mt132 on Lopen Jokiniemestä kt54 risteyksestä Vantaan Luhtaanmäelle johtava seututie, joka kulkee Läyliäisten, Vihtijärven, Röykän ja Klaukkalan kautta. Tie on päällystetty, kaksikaistainen ja 52 kilometriä pitkä. Ennen nykyisten valtateiden rakentamista tie oli valtatie 3:n osa.

Mt132 varren kylät ovat kukin kuntansa reuna-alueita ja niiden tarpeet jäävät helposti toissijaisiksi isompiin kuntiin verrattuna. Alue on elinvoimaista maaseutua metropolialueen vaikutuspiirissä ja kasvavaa elinkeino-, työskentely- ja asuinalue.

Arvostamme positiivisia toimenpiteitä, joita 132:n parantamiseksi on tehty, kuten kesällä 2020 tehty päällystystyö sekä tien eteläisenpään oikaisu, Klaukkalan ohi-kulkutie, joka valmistuu arviolta vuoden vaihteessa 2020-2021 (etuajassa). Lisäksi tien talvikunnossapito on tehty erittäin hyvin.

Tielle tehdyt toimenpiteet kuten 1990-luvun alun merkittävä saneeraus, sekä Vihtijärvellä tehty liittymän parannustyö 20 vuotta sitten sekä välille Loppi KK-Jokiniemi-Sajaniemi tehty tiesuunnitelma kevyenliikenteen yhteyden toteuttamiseksi osoittavat tien olevan merkittävä myös ELY:n ja Väylän näkemyksien mukaan. Koemme, ettei mt 132 kannata jättää vähemmälle huomiolle Kanta-Hämeen Ljs työssäkään.

Asuminen ja elinkeinoelämä
Mt132:n jatkuva ylläpito ja kaikki mahdolliset kehitysaskeleet ovat erittäin tärkeitä ja elinehto Lopen alueelle. Loppi on todellinen pendelöintikunta, ja siinä tarkoituksessa mt132 on välttämätön. Kunta on kaavoittanut runsaasti asutusta Läyliäisiin, lisäksi Lopen etelä- ja lounaisalueella on runsaasti haja-asutusta. On odotettavissa, että Klaukkalan ohitustie lisää Lopen kiinnostavuutta asutuksen ja elinkeinoelämän tahoilta. Mt132 on pendelöintimielessä tärkeä myös Läyliäisistä pohjoiseen, Riihimäelle ja Hämeenlinnaan.

Lopen Maakylään on kehittynyt runsaasti betoniteollisuutta, ja toiminta on laajentunut viimeisten vuosien aikana voimakkaasti. Elementti- ja muu betoniteollisuus tarvitsee vahvan tieverkon pystyäkseen toimimaan. Elementtiteollisuuden liikenteen toimivuus etelän kasvukeskuksiin on tärkeää myös siellä toimivien rakennusyritysten kannalta.

Lisäksi eteläisen Suomen maa-ainesten otto tapahtuu koko ajan kauempaa. Lopelta suuntautuu etelän suunnan työmaille jatkuva sorarekkaralli, koska lähempää maa-aineksia ei yksinkertaisesti ole saatavilla.

Mt132 liikennemäärät ovat tiellä merkittäviä, niin työmatkaliikenteessä kuin raskaassa liikenteessäkin. Muun muassa kt54 ja mt132 risteys on vaarallinen ja kyseisessä risteyksessä on sattunut viime aikoina useampia onnettomuuksia ja paljon läheltä piti tilanteista.

Liikennejärjestelmän palvelutason parantamiseksi tehokkaimpia toimenpiteitä ovat ne, jotka palvelevat samalla useamman ongelmallisen palvelutasotekijän, erityisesti liikenneturvallisuuden ja ennakoitavuuden, nostamista tavoiteltavalle tasolle.

Merkittävimmät kehityskohteet maantie t132:lla Lopen kunnan alueella ovat:

  • Läyliäisten taajaman kohdalla päällysteen uusiminen
  • kevyen liikenteen yhteystarve välillä Metsäläntie – Hyvinkääntie (n. 1,2 km)
  • mt132 ja kt54:n risteyksen turvallisuuden parantaminen

Koemme mt132 jatkuvan ylläpidon sen tarvitsemassa laajuudessa erittäin tärkeäksi, siksi tien merkittävä rooli kannattaa huomioida myös Kanta-Hämeen liikenne-järjestelmätyössä. Näin ollen se mahdollistaisi katkeamattoman, hyvän palvelutason väylän ja sujuvan liikenteen ja kuljetukset.

Marja Heinimäki
Toimistusjohtaja